Eğitimi Verilen ODY – ÜDY Dersleri

ODY ve ÜDY belgesi alacak adayların sınav için sorumlu olduğu eğitim dersleri aşağıda açıklamalarıyla verilmiştir.

Ulusal Ulaştırma Mevzuatı

Bu ders kapsamında yöneticilere 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nda geçen kurallar yetki belge türleri, uyulması gerek kurallardan bahsedilmektedir.


Uluslar arası Ulaştırma Mevzuatı

Eğitimde yöneticilere uluslar arası mevzuatlardan (AETR, CMR, TIR Sözleşmesi, ADR Konvansiyonu, UBAK/Cemt/Ecmt, ATA Karnesi) bahsedilmektedir. Uygulamaları anlatılmaktadır.


Anayasa Hukuku

Bu eğitimde yöneticilere Türkiye deki anayasal gelişmelerden bahsedilmektedir. Hukukun alt dalları olan özel ve kamu hukuku dallarından bilgiler verilmektedir.


Ticaret Hukuku

Özel hukuk dallarından olan ticaret hukukundan bahsedilmektedir. Tutulması gereken defterler, taşıyıcının sorumlulukları, uyması gereken kurallar ve süreler anlatılmaktadır.


İş Hukuku

Toplumda bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kuralların bütününe iş hukuku denilmektedir. Eğitimde; iş sözleşmeleri, çalışma süreleri hakkında detaylı bilgiler verilir.


Medeni Hukuk

Bir ülkedeki vatandaşların şahsi durumlarını, ailevi ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer şahıslara olan borç ilişkilerini, ölümlerinden sonra miraslarının durumunu düzenleyen kuralların olduğu özel hukuk dalına medeni hukuk denilmektedir.


Vergi Hukuku

Vergi hukuku, kişilerle devlet arasındaki vergi ilişkileridir. Bu eğitimde verginin özelliklerinden, vergileme ilkelerinden, süreçlerden, uyuşmazlıklardan, vergi suç ve cezalarından bahsedilmektedir.


Vergi Kanunları ve Uygulamaları

Eğitimimizde vergi usul kanunundan ve içeriklerinden bahsedilmektedir. Mükellef türleri, beyanname verilmesi, gider vergiler, katma değer vergileri(KDV) , damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi kuralları anlatılmaktadır.


Yasal Sorumluluk

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunacak yöneticilere, ilgili mevzuatın yöneticiler için getirdiği yasal sorumluluklar ve bu alanda zorunlu olarak yapılması gereken sigortalar hakkında bilgi kazandırmak.


Sorumluluk Sigortaları

Sigorta nedir, türleri nelerdir, sigortanın temel ilkeleri, mali sorumluluk sigortaları, mali sorumluluk sigorta türleri, trafik garanti sigortası, yeşil kart sigortası eğitimin başlıca konularıdır.


CMR Sözleşmesi

Eşyaların karayolundan uluslar arası nakliyatı için mukavele sözleşmesidir. Sözleşmeye taraf olan ülkelerden, kurallarından bulundurulması gereken dokümanlardan bahsedilmektedir.


CMR Sorumluluk Sigortaları

Nakliye sigortaları, emtia poliçe türleri, sigorta edilen riskler, taşımacının sorumlulukları, taşıyıcı mali mesuliyet sigortaları eğitimin başlıca konularıdır.


Ulusal Sözleşmeler

Sözleşmenin tanımı, sözleşmenin esaslı unsurları, sözleşmenin meydana gelmesi, sözleşmenin şekli, sözleşmenin geçerliliği dersimizde anlatılan başlıca konulardır.


Uluslar arası Sözleşmeler

Dış ticarette nakliye, taşıma sözleşmeleri ve türleri, taşınacak mallar, taşıyıcının eşyayı koruma yükümlülüğü, taşıma fiyatlandırma ilkeleri eğitimin temel konu başlıklarıdır.


Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı

Yöneticiler; gerek Uluslararası, gerekse Yurtiçi taşımacılık yaparken Gümrük işlemleri ile karşılaşabilirler. Bu nedenle gümrüklerde hangi tür işlemlerin yapıldığını, bu işlemleri kimlerin (Eşya sahibi-Taşıyıcı-Acente) yapacağını, ne kadar zamanda bitireceğini bilmek zorundadır.

Bu işlemlerin eksik yapılması veya zamanında bitirilememesi kanuni sorunlara neden olur. Bundan dolayı para veya hapis cezalarına maruz kalabilirsiniz. Dersin amacı, yöneticileri bu konularda bilgilendirmek, işlerinizi kolay yapabilmenize yardımcı olmak, para ve hapis cezalarından uzakta kalmanızı sağlamaktır.


TIR Mevzuatı

TIR karnesi himayesinde eşya taşınmasıdır. TIR sözleşmesine taraf olan ülkeler, temel ilkeler, taşıtların ve konteynırların sözleşmeye uygunluğu, TIR karnesinin kullanılmasına ilişkin kurallar, TIR sisteminin temel özellikleri, transit süresi ve güzergahlar eğitimde anlatılan başlıca konu başlıklarıdır.


Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri

İhracı yasak olan mallar, ihracı özel izne bağlı olan mallar, kambiyo mevzuatı, uluslar arası ticarette teslim şekilleri, uluslar arası ticarette ödeme şekilleri, akreditif türleri anlatılan konulardır.


Finansal Yönetim

İşletmelerin kurulabilmesi ve kurulduktan sonra amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli olan faaliyetleri yerine getiren birtakım parasal kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu fonları sağlanması ve etkin kullanımı işletme için kritik rol oynamaktadır. Dersimizde finans açısından yönetim şekillerinden bahsedilmektedir.


Güzergah, Belge ve Maliyet Analizleri

Eğitimde sınır kapılarından, güzergahlardan, sefer maliyetlerinden bahsedilmektedir.


Ticari Belgeler

Geçiş belgelerinden, belge alınabilmesi için gerekli evraklardan, eşyalar için gerekli belgelerden bahsedilmektedir.


Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri kimdir, ilişkileri etkileyen eylemler, müşteri sadakati, müşteri odaklı strateji, müşteri tutma modelleri, müşteri ilişkileri yönetimindeki aşamalar gibi özellikle hizmet konusunda yapılan yanlışlıklar, yapılması gerekenler eğitimimizde vurgulanmaktadır.


Pazara Giriş Şartları

Karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak için önemlidir.

Eğitimde ulaştırma mevzuatında bahsedilen yetki belge türlerinin detaylı biçimde anlatımı yapılmaktadır.


Pazarlama

Pazarlama yöntemleri, modern pazarlama anlayışının gelişimi, pazarlama süreçleri, pazarlama stratejilerini etkileyen faktörler, pazarlama karması gibi işletmenin ihtiyaç duyacağı pazarlama teknikleri anlatılmaktadır.


İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimin amaçları, insan kaynaklarını etkileyen çevresel faktörler, yönetim fonksiyonları, iş analizleri, oryantasyon (işe alıştırma) ve davranış yönetimi konularında bilgi verilmektedir.


Toplam Kalite Yönetimi

Müşteri ihtiyaçlarını; insan, iş, ürün veya hizmet açısından sistematik bir şekilde tüm çalışanların katılımı ile sağlanmasıdır. Bu eğitimimizde kalitenin tarihsel gelişimi, temel kavramlar, temel ikeler, toplam kalite öncüleri gibi konulardan bahsedilmektedir.


Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri

İletişimin iyi kurulabiliyor olması lojistik ve taşımacılık sektörü açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu eğitimde yeni iletişim tekniklerinden, özelliklerinden yöneticilere bahsedilmektedir.


Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi

Lojistik nedir, temel lojistik faaliyetleri, tedarik zinciri yönetimi, Türkiye’de lojistiğin önemi, eksiklikleri, depo süreçleri, antrepo tipleri, sevkiyat yönetimi eğitimin başlıca konularıdır.